Strona główna

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię koronawirusa. To naprawdę poważne zjawisko i nie wolno nam go bagatelizować.

11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410) http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf

Rozporządzenie to jasno określa, w jakich jednostkach systemu oświaty zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W przypadku naszej placówki (ZSM) mamy dwie grupy adresatów:

1. pierwszą grupę stanowią wszyscy uczniowie, którzy zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają w szkole,

2. drugą grupą są uczniowie Branżowej Szkoły 1 stopnia odbywający przyuczenie do zawodu w zakładach pracy, z którymi Pracodawca, jako młodocianymi pracownikami podpisał umowę o pracę w ramach przepisów Kodeksu Pracy (Dział dziewiąty, rozdziały 1-3)

Paragraf 3 przywołanego rozporządzenia MEN w punkcie 2 wskazuje, że wobec tych naszych uczniów – młodocianych pracowników stosuje się przepisy prawa pracy, w których czytamy: Art.210 §1 W razie, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa oraz higieny pracy i stwarzają bezpośrednio zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niegopracagrozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Art. 2093 §1 Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

I w końcu Art. 207 § 1.Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: …

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ufając mądrości i doświadczeniu pracodawców, ich przezorności i zapobiegliwości pozostawmy im (jak tylko to jest możliwe) podjęcie decyzji, czy Wasze dzieci – młodociani mają „chodzić na praktykę czy nie”? (oczywiście w wymiarze określonym umową o pracę i zapisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r., poz. 639). Nie ulegajmy emocjom.

Reasumując powyższe w dniach 12 – 25 marca zajęcia w szkole zostały zawieszone. Lecz niech to „wolne”, które los współczesnego świata wywołał nie stanie się przyczynkiem do swawolnego spędzania czasu, lecz poważnej dbałości o zdrowie Wasze – Rodziców i Waszych pociech.

Wymagajcie ograniczanie do minimum wizyt poza domem. Mają czas, w którym na spokojnie mogą nadrobić pewne zaległości, uzupełnić prace, których nie wykonali, nauczyć się materiału, który zbagatelizowali.

Dyrekcja ze swej strony czyni starania, by uruchomić konferencje – lekcje – konsultacje za pośrednictwem wideokomunikatora Skype adresowane w szczególności do maturzystów, którym po odjęciu okresu kwarantanny i Świąt Wielkiej Nocy zostało góra 2 (DWA) tygodnie do zakończenia szkoły, po którym tylko egzaminy.

Poniżej dla przypomnienia informacje jak postępować w razie… oraz numery telefonów alarmowych.

 informacja

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radziejowie:

54 285-36-14 czynny w godzinach pracy,

693 073 201

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

54 413-71-92 czynny w godzinach pracy

601 301 334

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

56 679-55-47

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Galeria

Partnerzy

Partner nr1

Partner nr2

Partner nr3

Sponsorzy

Powiat Radziejowski

Sponsor2

RYDZ

Krukowiak

Sponsor5

Sponsor6

Sponsor7

Sponsor8